top of page

Acerca de

Algemene voorwaarden

1. De partij die schriftelijk of mondeling contracteert met CREOSUM bv verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de hieronder opgenomen algemene factuurvoorwaarden en verklaart eveneens uitdrukkelijk dat deze voorwaarden integraal deel uitmaken van het contract. Behoudens andersluidende bepalingen in de betreffende schriftelijke contracten erkent CREOSUM bv geen enkele wijziging en/of toevoeging aan haar algemene factuurvoorwaarden, eventuele algemene strijdige bedingen op documenten uitgaande van de wederpartij maken géén deel uit van het contract en hebben geen enkele uitwerking.

2. De leveringstermijn voorzien in bestekken en prijsoffertes is slechts benaderend opgegeven en is geenszins bindend. De niet naleving ervan kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering van het contract.

3. Partijen komen overeen dat alle verbintenissen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het contract ontstaan, waaronder o.a. ook de door de wederpartij opgenomen verbintenis tot betaling van de prijs, dienen uitgevoerd te worden op de zetel van CREOSUM bv (Heufstraat 56, 3350 Linter). Op ieder contract met CREOSUM bv is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor alle eruit voortvloeiende betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van CREOSUM bv bevoegd .

4. Elk protest betreffende door CREOSUM bv geleverde diensten dient ingediend te worden bij aangetekend schrijven, te verzenden binnen de tien dagen nadat de wederpartij het feit ontdekt heeft dat aanleiding geeft tot het protest. De wederpartij dient het bewijs bij te brengen van het tijdstip waarop het feit ontdekt werd. Het uitblijven van protest binnen de hier bepaalde termijn ontslaat CREOSUM bv van elke aansprakelijkheid in dat verband.

5. Elke door CREOSUM bv verzonden factuur wordt geacht door de wederpartij ontvangen te zijn uiterlijk de derde werkdag na factuurdatum. Elk protest betreffende deze factuur dient te gebeuren bij aangetekend schrijven, te verzenden binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur. Bij uitblijven van protest binnen deze termijn is de factuur uitdrukkelijk aanvaard door de tegenpartij.

6. De facturen van CREOSUM bv zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel te 3350 Linter, Heufstraat 56, dit binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien op deze vervaldag niet betaald wordt, zal op de openstaande bedragen automatisch en van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling of enige vormvereiste een intrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet plus 3% verschuldigd zijn, dit vanaf de vervaldatum tot op het ogenblijk van volledige betaling. Daarnaast komen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de schuldenaar. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair vastgesteld op minstens 10% van de hoofdsom; onverminderd het recht van CREOSUM bv om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaat, te vorderen.

7. Bij gedeeltelijke betaling zal iedere afkorting in eerste instantie door CREOSUM bv worden aangerekend op kosten en intresten en pas nadien op de hoofdsom, in overeenstemming met art. 1254 en 1255 van het Burgerlijk Wetboek. De door CREOSUM bv getrokken wissels of de door CREOSUM bv toegestane betalingstermijnen en/of –modaliteiten houden geen afwijking in van de vorige clausule en maken evenmin een schuldvernieuwing uit. Ieder protest van een wissel, zelfs niet gepubliceerd, maakt alle overige wissels onmiddellijk eisbaar, zelfs indien die nog niet vervallen zijn.

8. De geleverde prestaties en/of goederen blijven eigendom van CREOSUM bv tot alle facturen volledig betaald werden, inclusief eventuele intresten en schadevergoedingen zoals voorzien door art. 6.

9. Indien een opdracht door de wederpartij wordt geannuleerd, is CREOSUM bv gerechtigd om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel de annulatie te aanvaarden en de overeenkomst als ontbonden lastens de wederpartij te beschouwen. Indien CREOSUM bv de overeenkomst als ontbonden wenst te beschouwen, is zij gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van minstens 30% van de overeenkomst, bedrag dat eventueel verhoogd kan worden indien CREOSUM bv een grotere schade bewijst.

bottom of page